Service Designer – přehledná a efektivní integrační analýza

22. září 2017

Zavedení metodiky integrační analýzy je základním kamenem pro získání kontroly nad procesem vývoje a ve výsledku vede ke zvýšení efektivity celého procesu. Pokud však organizace začne vynucovat plnění metodiky bez toho, aby současně zavedla kvalitní nástrojovou podporu, končí bohužel tato snaha tím, že analytici tráví většinu času přizpůsobováním svých výstupů metodice a na jejich primární analytickou činnost jim nezbývá čas.

Dramatický nárůst projektů a požadavků na integraci

Existující Integrační kompetenční centrum v bance je zapojeno do velkého počtu souběžných IT projektů a změnových požadavků. Zúčastněné strany (konzumenti, poskytovatelé, vývojáři integračních flow) kladou vysoké nároky na kvalitu analytických výstupů. S ohledem na znovupoužitelnost je nutné udržovat přehledný katalog služeb. Banka zavedla propracovanou metodiku analýzy za účelem definice odpovědností, udržení přehlednosti celého procesu vývoje a zajištění kvality.

Identifikovaný prostor pro zlepšení

 • Existující metodika se opírala o systém vzájemně nespolupracujících nástrojů, od Excelu až po na míru vyvinutá „udělátka“.
 • Kvalita integrační analýzy a jejích výstupů byla nekonzistentní a závislá na konkrétním týmu, projektu a rozpočtu. Zadání pro vývojáře nebylo často kompletní.
 • Návrh integračních služeb chyběl nebo nebyl aktuální.
 • Vynucování metodiky bylo náročné.
Zavedení metodiky integrační analýzy je základním kamenem pro získání kontroly nad procesem vývoje a ve výsledku vede ke zvýšení efektivity celého procesu. Pokud však organizace začne vynucovat plnění metodiky bez toho, aby současně zavedla kvalitní nástrojovou podporu, končí bohužel tato snaha tím, že analytici tráví většinu času přizpůsobováním svých výstupů metodice a na jejich primární analytickou činnost jim nezbývá čas.
Dávid Čeljuska, Integrační architekt, Trask solutions a. s.

Zadání

Vyvinout a nasadit nástroj, ve kterém bude možné navrhovat integrační služby a CDM dle bankovní metodiky integrační analýzy včetně definice rozhraní, orchestrace, mapovaní a evidence technických kontraktů. Zjednodušit a automatizovat práci analytiků a zpřehlednit výsledné zadání pro vývoj.

Hlavní cíle

 • Zjednodušit proces vzniku integrační analýzy a eliminovat pracné úkony, které lze realizovat vhodným nástrojem.
 • Upravit metodiku tak, aby byly všechny analytické výstupy unifikované z hlediska formátu, obsahu i kvality.
 • Zvýšit efektivitu tím, že integrační analytici a architekti se budou zabývat jen skutečnými analytickými úkony, zatímco dodržování metodiky bude zajištěno samotným nástrojem.

Průběh projektu

Začátkem roku 2014 banka oslovila Trask s požadavkem na implementaci nástroje tak, aby ho bylo možné využít v plném rozsahu již pro velký rozvojový projekt banky plánovaný na rok 2015. V průběhu dodávky se ukázalo, že původní zadání je potřeba zásadně rozšířit, aby dodaný nástroj maximálně usnadnil práci integračním analytikům. S vysokým nasazením obou týmů se nakonec povedlo nasadit Service Designer v polovině roku 2015.

Díky dlouhodobé spolupráci se Trask a banka domluvili, že finální nástroj bude Trask dále rozvíjet jako vlastní produkt, obdobně jako v případě celé integrační platformy TIF (Trask Integration Framework), kterou banka provozuje od roku 2010. Tento přístup je výhodný pro obě strany: pro banku se tím zásadně sníží náklady na údržbu a rozvoj (jsou sdílené s dalšími zákazníky), Trask může nástroj dále prodávat jako vlastní produkt.

V současnosti probíhá rozvoj produktu ve formě agilního vývoje, do kterého vstupují nejen požadavky Raiffeisenbank, ale také dalších zákazníků.

Přínosy

Samotná integrační analýza tvoří v Raiffeisenbank v průměru 60 % celého procesu vývoje od vznesení požadavku až po nasazení služeb v produkci. Zvýšení efektivity integrační analýzy se proto zásadním způsobem promítá do rychlosti a kvality vývoje všech bankovních IT projektů.

Hlavní přínosy

 • Čas na tvorbu integrační analýzy se zkrátil až o 20 %.
 • Úměrně se snížily náklady až o 20 %.
 • Banka získává kvalitní a konzistentní analytické výstupy ke všem projektům.
 • Analytici netráví čas nekreativními repetitivními činnostmi.
 • Noví členové analytického týmu se snadno zapracovávají.
 • Architektonická čistota.

Kompletní analýza

Analytici mají v rukou silný nástroj pro navrhování služeb včetně definice rozhraní, orchestrací, mapovaní parametrů a evidence technických kontraktů. Architekti mohou definovat základní vzájemně propojené entity dle standardního objektově-orientovaného návrhu včetně dědičnosti, přetížení a postupně vytvářet, rozšiřovat CDM (common data model) celé banky. Jednotlivé CDM entity je pak možné použít při návrhu rozhraní služeb.

Automatické verzování

Všechny objekty (CDM entity a služby) jsou automaticky verzovány na základě komplexních pravidel vyhodnocujících dopad na zpětnou kompatibilitu.

Podpora smart-referencování

Smart-referencování ve spojitosti s maskováním je unikátní mechanizmus, který zajišťuje, že zpětně kompatibilní změny se automaticky propagují do všech relevantních entit. V závislosti na druhu změny je dopad proveden buď okamžitě, nebo je analytikovi jenom indikován s tím, že ho může potvrdit nebo ignorovat.

Týmová spolupráce

Objekty jsou ukládány do sdílené databáze s podporou zamykání objektů konkrétním uživatelem. Členové týmu vzájemně spolupracují, sdílí jednotlivé objekty a mohou v celém repository vyhledávat dle různých kritérií a vazeb závislostí.

Přehledné výstupy a export

Service Designer unifikuje analytickou dokumentaci a jednotlivé výstupní artefakty. Nabízí propracovaný a plně konfigurovatelný způsob exportů do Wordu, Excelu, XML, XSD, WSDL, TXT a dalších formátů pomocí definovaných šablon.


Se společností Trask dlouhodobě spolupracujeme v oblasti aplikační integrace, a proto jsme ji oslovili i s dodávkou nástroje pro integrační analytiky Service Designer. Nasazením tohoto nástroje jsme dosáhli zásadního zvýšení efektivity celého životního cyklu integračních dodávek, zvlášť v oblasti integrační analýzy. Díky tomu, že Service Designer nyní podléhá produktovému rozvoji, jsme od samotné dodávky obdrželi již několik dalších verzí nástroje, které jej dále vylepšují jak z hlediska funkčnosti, tak uživatelské přívětivosti.
Marek Fíla, Director, IT Development, Raiffeisenbank