Jaké příležitosti přináší změna systému ČNB pro regulatorní výkaznictví?

27. května 2019

Všechny subjekty působící na českém finančním trhu – banky, družstevní záložny, obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, penzijní společnosti a fondy, platební instituce, poskytovatelé spotřebitelského úvěru – mají povinnost vykazovat České národní bance jako orgánu dohledu stanovené informace.

Probíhající změna stávajícího systému pro zpracování výkazů na straně ČNB nabízí povinným subjektům příležitost vyhodnotit fungování svých reportingových řešení a zamyslet se nad možností přechodu na skutečně komplexní a flexibilní systém, který bude vyhovovat dnešním i budoucím nárokům.

Regulace finančních institucí zesiluje a tento trend bude s největší pravděpodobností dále pokračovat. Regulace přitom není závislá na fázi ekonomického cyklu a povinnost vykazovat stanovené informace platí bez ohledu na konjunkturu či recesi. Smysluplné proto je usilovat o maximální efektivitu a flexibilitu celého procesu, jež do značné míry závisí na užívaných informačních systémech a souvisejících IT službách

Pro každý regulovaný subjekt platí odlišný soubor výkazů podle povahy činnosti a v současné době výkaznictví ČNB obsahuje téměř 300 různých výkazů.

Pro každý regulovaný subjekt platí odlišný soubor výkazů podle povahy činnosti a v současné době výkaznictví ČNB obsahuje téměř 300 různých výkazů. Česká národní banka zajišťuje sběr dat a jejich prvotní zpracování prostřednictvím automatizovaného informačního systému MtS-ISL-SUD-SDNS. Do něj vykazující subjekty dodávají strukturovaná data buď pomocí aplikace SDNS, založené na internetových technologiích, kdy vykazující subjekt nemusí vyvíjet nebo instalovat žádný speciální software, pomocí vlastní aplikace vybavené aplikačním rozhraním SDNS-WS založeným na technologii Web-Services, nebo vlastní aplikace umožňující výměnu dat prostřednictvím kanálu EDI/EDIFACT.

Přicházejí změny

Systém MtS-ISL-SUD-SDNS je v provozu již od roku 1997. Jedná se o zastaralou technologii s kapacitními omezeními, která nepodporuje nové typy výkazů a není kompatibilní s evropským výkaznictvím. Na straně regulátora proto v současné době probíhají významné změny – ČNB inovuje své technologické řešení a společně s technologickou změnou přistupuje i ke změně metodiky, když plánuje sjednotit dříve roztříštěný reporting kvůli zefektivnění kontroly finančních institucí. Nové rozhraní pro dodávání dat vykazujícími subjekty má být zprovozněno do konce roku 2020.

Architektura výkaznictví Trasku, zdroj: Trask 

Na straně vykazujících subjektů nemá příliš smysl upravovat dnešní systém, respektive kaskádu různých nástrojů, rozumnější je přejít na nové komplexní řešení. Změny jsou totiž poměrně zásadního charakteru. Všechny objekty budou nově uspořádané v Knihovně a veškeré popisy budou dvojjazyčné – v češtině a angličtině. Ke změnám dochází jak v sémantickém, tak i pozičním jazyku a zcela nový je jazyk metodiky kontrol. Nové řešení musí plně podporovat správu změn v metadatech výkazů (životní cyklus metadat) a také správu změn kontrol výkazů (životní cyklus kontrol), a to včetně tvorby vlastních kontrol.

Výkaznictví s Traskem

Vykazující subjekty se na novou situaci samozřejmě již dnes připravují, ačkoli z dlouhodobého pohledu mnohdy ne příliš systematicky a efektivně. Společnost Trask solutions nyní připravuje ucelené inteligentní řešení výkaznictví do ČNB zohledňující požadavky na jednotlivé typy vykazujících subjektů. Vychází z dlouholetých zkušeností v oblasti bankovních systémů a podrobných znalostí regulatoriky finančních institucí a bude se flexibilně přizpůsobovat legislativním změnám.

Zásadní vlastností nového řešení bude plný soulad a automatická rekonfigurace na základě aktuálních požadavků ČNB na strukturu a obsah výkazů včetně jejich kontrol.

Zásadní vlastností nového řešení bude plný soulad a automatická rekonfigurace na základě aktuálních požadavků ČNB na strukturu a obsah výkazů včetně jejich kontrol. Při aktualizaci legislativy tak nebude nutné řešení předělávat, ale čistou změnou konfigurace na základě nových metadat dojde k proměně jeho obsahu a funkčnosti. Samozřejmostí bude verzování podkladových metadat, vstupních dat a finálních výkazů. Dále bude systém umožňovat manuální korekce dat a nastavení automatických korekcí dle definic kontrol ČNB, ale také podle potřeb konkrétního klienta. Všechny změny budou auditované. Systém bude navíc možné integrovat s procesními nástroji klientů, aby případné korekce vstupních dat byly řízeny transparentními a u klientů zaběhlými interními procesy.

Trask solutions plánuje představit první verzi svého nového řešení na podzim 2019 a finální verzi v létě 2020. Řešení dokáže flexibilně zpracovávat měnící se požadavky ČNB podle jednotlivých typů finančních institucí. Neřeší tedy pouze část problému, ale problém výkaznictví pro ČNB jako celek.

Další realizované systémy pro naplňování regulatorních povinností

Systém pro klasifikaci klientů 

Česká pobočka zahraniční banky potřebovala modernizovat systém pro klasifikaci klientů podle aktuálních požadavků a současně proces klasifikace zjednodušit. Společnost Trask solutions v bance zavedla nový systém, který denně načítá zdrojová data z hlavního bankovního systému prostřednictvím datového skladu, automaticky klasifikuje klienty na základě nastavených pravidel a umožňuje odpovědným pracovníkům podle potřeby klasifikaci upravovat. Výsledky klasifikace jsou publikovány okamžitě do datového skladu pro účely výkaznictví a do hlavního bankovního systému.

Datové tržiště pro řízení rizik

V dalším bankovním projektu společnost Trask solutions vybudovala v novém datovém skladu banky datové tržiště pro řízení rizik a zároveň do jádra datového skladu vložila potřebné atributy rizik, které zde chyběly. Vícefázový projekt zahrnoval napojení dat o klientech, pohledávkách a zástavách.

Systém pro alokaci zajištění

Společnost Trask solutions realizovala také systém pro automatizaci a transparentní uplatňování úvěrového zajištění. Nový alokační systém vypočítává zajištěnou část úvěrové expozice a přináší tak optimální využití zajištění podle nastavených parametrů. Systém je nastavený tak, že souběžně s produkčním provozem je možné provádět zátěžové testování nebo zkoumat alternativní scénáře a zjišťovat tak vliv změny parametrů.