Integrace v agilním prostředí

30. července 2019

Integrace dnes už není jen doménou integračního kompetenčního centra, ale vstupují do ní další IT a business útvary, případně samotné agilní týmy, které si ideálně zrealizují samy. Důraz je tak čím dál více kladen na tzv. self-service integraci.

Integrační tým dnes musí naplňovat požadavky jak tradičního projektového přístupu, tak jednotlivých agilních týmů. Pro splnění tohoto úkolu je třeba počítat se zavedením API management platformy a využitím integračních mikroslužeb a kontejnerizací běhového integračního prostředí včetně potenciálního přesunu do cloudu.

V čem je však ta zásadní změna? Při standardním projektovém přístupu vznikne požadavek, následuje business analýza, integrační analýza detailně popisující, jak spolu budou jednotlivé systémy na datové úrovni komunikovat, zda se využijí již stávající služby, nebo se upraví, či vytvoří nové, následuje samotný vývoj, testování v několika prostředích a dodávka v daném releasu, v lepším případě měsíčním, v horším kvartálním.

API management v agilním prostředí

Oproti standardnímu projektovému přístupu agilní týmy řeší release každý den, potřebují si samy vytvářet nová rozhraní (ideálně REST API), definovat jim oprávnění, pravidla volání, průběžně testovat a dodávat menší decentralizované celky. A zde vstupuje platforma API managementu. Nutno zdůraznit, že ta není nijak v rozporu se stávající standardní integrací založenou na ESB, ale naopak ji doplňuje a zjednodušuje některé úlohy, u nichž integrace přes ESB naráží na omezení, jako je autentizace, autorizace, analytika, registr rozhraní či dohled.

API management platforma je však pouze nástroj, který umožňuje vystavovat a řídit využívání API. Pro efektivní práci s API je třeba adresovat další oblasti. A zde vnímáme jedno z hlavních úskalí práce s API, se kterými se v rámci našich projektů setkáváme, tedy podcenění business záměru a nastavení a vynucování řízení API. Pokud chce společnost interně či externě vystavit svá API, pak musí mít jasný cíl, který chce pomocí API naplnit. Podle toho pak musí přistoupit k dalším nastavením. Musí vyřešit zabezpečení a omezení přístupu: zda bude povinná registrace konzumenta, zda budou API omezena co do počtu/četnosti volání a zda budou tato volání volně dostupná nebo zpoplatněná.

Životní cyklus API a nastavení řízení

Dále je třeba brát v úvahu také to, jak se bude realizovat verzování, odstavení nepodporovaných API, jak časté budou nové verze API, nebo jak budou změny komunikovány. A tím se dostáváme k nutnosti mít vyřešen celý životní cyklus API od návrhu přes implementaci (napojení na další interní systémy) až po testování a uvedení do produkce, včetně vyřešení propagace API mezi jednotlivými prostředími. V rámci testování pak mají konzumenti k dispozici tzv. sandbox, kde jsou hotová API, ale pracují s testovacími daty. Mimoto je nutno vyřešit také vztah API a standardní ESB platformy. Zda veškerá volání musí jít přes API gateway, která volání naopak nemusí jít přes ESB, a mnoho dalších. Z výše uvedeného vyplývá, že API governance není jednoduchá disciplína, a organizace, které chtějí problematiku API správně uchopit, musí kromě implementace nástroje také investovat čas a prostředky do nastavení řízení API napříč celou firmou. Toto vnímáme jako jeden ze stěžejních úkolů integračního týmu pro podporu agility.

Využití integračních mikroslužeb

Mezi další pak patří využití integračních mikroslužeb, které na kontejnerizovaném prostředí umožňují velmi dobrou izolovanost, škálovatelnost výkonu a robustnost, díky čemuž podporují agilní dodávky. Nicméně i pro tuto činnost je nutnou prerekvizitou API management pro řízení volání jednotlivých mikroslužeb a samozřejmě zmíněná kontejnerizace. V takto nastaveném prostředí je pak možné využívat i hybridní integraci, kdy část aplikací (včetně integračních mikroslužeb) je v cloudovém prostředí.

Zavedení API managementu je záležitost strategická, ovlivňující z pohledu integrace celou organizaci, a kromě podpory agility je také nezbytným prvkem, chce-li firma vystavovat zabezpečeně a řízeně svá rozhraní pro užití externími partnery (jako je tomu například v rámci směrnice PSD2).