Aplikační integrace ve víru trendů

01. března 2016

V oblasti aplikační integrace se odráží celá řada nových trendů a změn probíhajících v oblasti IT. Ať už jde o postupnou digitalizaci businessu, nástup cloudu nebo rozvíjející se Internet of Things – na první pohled se zdá, že ve světle těchto trendů stojí tradiční téma integrace tak trochu na okraji zájmu. Ve skutečnosti je tomu ale naopak: Hraje zde naprosto zásadní roli. A to si uvědomují i české společnosti.

Jak se mají společnosti ke změnám na trhu postavit? Zahodit vše, co dosud vybudovaly, nebo na tom naopak stavět? A jakým směrem se vydat, aby jejich integrační týmy byly schopny dostát současným požadavkům businessu?

Odpověď na tyto ožehavé otázky naznačila společnost Trask solutions v rámci dalšího ze svých odborných setkání s klienty iTea. U příležitosti odborného setkání iTea Trask uskutečnil také průzkum zaměřený na trendy a výzvy v aplikační integraci v českých firmách. Respondenty průzkumu byli zástupci předních českých bank, pojišťoven, spořitelen a průmyslových a telekomunikačních společností.

Hlavní výzvy a trendy v oblasti aplikační integrace

Digitalizace businessu, stále širší využití mobilních zařízení a aplikací, nárůst počtu cloudových aplikací ve firmách a přicházející Internet of Things (IoT). To všechno jsou důvody, proč se integrace ve organizacích stává obecnější a komplexnější.

Zcela nové nároky na integraci klade také nástup tzv. Bimodal IT, které kombinuje tradiční a agilní přístupy k vývoji softwaru. Jestliže totiž ve společnostech vedle sebe existují systémy s různými životními cykly (například core systémy s release cykly v řádu let a front-endové aplikace s release cykly takřka na měsíční bázi), je nutné tyto oblasti oddělit (a současně propojit) právě na úrovni integrace.

To vše jsou příklady výzev, na které se musejí připravit a reagovat integrační týmy většiny firem. Tyto faktory současně řadu společností nutí dívat se trochu dále než na požadavky, které v integraci řeší dnes.

Průzkum Trasku: Jak ukázal průzkum realizovaný mezi klienty Trask solutions, mezi hlavní výzvy, které vnímají české společnosti, patří zejména tlak na zrychlení integrace aplikací a s tím související efektivní analýza a návrh integračních služeb. Přibližně polovina společností čelí také tlaku na redukci nákladů na integraci a na přizpůsobení se agilním přístupům vývoje.

Aktuální témata v oblasti integrace

V souvislosti se současnými trendy a výzvami experti Trask solutions identifikovali několik zajímavých témat a oblastí, kterým společnosti v oblasti integrace věnují nebo by měly věnovat pozornost.

Open source v integraci

Svět open source je pro řadu společností tradičně zajímavý zejména díky jeho potenciálu pomoci při snižování nákladů. V současné době se také na poli integrace začínají se objevovat open source produkty, u kterých má smysl se bavit, jak mohou pomoci v náročném podnikovém prostředí.

Výhodou technologií open source je nejen volně dostupný kód softwaru, ale především také podpora otevřených standardů a vysoká adaptabilita vůči potřebám zákazníka. Na druhé straně výzvou je obtížnější zavedení a údržba, které se většinou neobejdou bez pokročilého know-how na straně integračního/IT týmu.

K příkladům takových produktů patří například modulární integrační platforma JBOSS Fuse s moderním ESB frameworkem, který podporuje integraci jak uvnitř firmy, tak v prostředí cloudu. Dále je zde univerzální integrační framework Apache Camel, který nabízí zajímavé možnosti v oblasti tzv. Enterprise Integration Patterns (EIP). V oblasti API managementu stojí za pozornost produkt 3Scale, který může sloužit jako API gateway v cloudu i on-premise.

Průzkum Trasku: O tom, že open source v integraci je tématem, které české společnostmi zajímá, svědčí pozitivní reakce ze strany téměř poloviny respondentů průzkumu Trasku. Přitom zatímco 27 % z nich možnosti open source technologií aktivně zvažují, 17 % společností se již dostalo do fáze plánování nasazení nebo dokonce dále.

Cloud a integrace

Integrace v prostředí cloudu je pro většinu společností žhavým, ale současně ne zcela jednoznačně uchopitelným tématem. Jejich integrační kompetenční centra musejí zajistit hned několik typů integrace, ať už jde o integraci klientských aplikací, zařízení a senzorů, integraci cloudu se stávajícím on-premise prostředím a zajištění možnosti využívání SaaS služeb v cloudu.

V souvislosti s nástupem cloudu dochází k rychlému rozvoji nových typů integračních technologií a přístupů. Formy integrace tak lze všeobecně rozdělit na tři základní typy:

 1. On-premise integrace – může být postavena na již existující platformě, například SOA. Využívá technologie jako ESB, datová integrace, B2B gateway, API management. Vždy bude tvořit základ tam, kde je vyžadována komplexní integrace, převažují on-premise aplikace a kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu služeb.

 2. Integration Platform as a Service (iPaaS, integrační platforma jako služba) – nastupuje ohromnou rychlostí (roční růst trhu 60 %). Jedná se o integrační vrstvu v cloudu tvořenou mixem cloudových a on-premise technologií. Umožňuje rychlé nasazení například pro cloudové a mobilní aplikace.

 3. Integration Software as a Service – cloudová služba postavená nad iPaaS, samoobslužná bez kódování. Dovoluje extrémně rychlé nasazení aplikací a vytváření jednoduchých point-to-point integrací (cloud, mobilní aplikace, IoT). Je vhodná tam, kde jsou minimální nároky QoS a bezpečnost.

Jak tedy bude vypadat integrační prostředí organizací budoucnosti? Jádrem bude ve většině případů i nadále tradiční integrační platforma, například ESB, poroste však potřeba nasadit další doplňující technologie a využít nové přístupy. Už nyní je přitom jasné, že společnosti, které chtějí v novém, měnícím se prostředí uspět, budou muset zvládnout všechny formy integrace a vybudovat tzv. hybridní integrační platformu.

K technologiím, na které by společnosti měly soustředit pozornost, patří především REST, messaging (otevřený protokol AMQP, Apache Kafka), API management, brány a on-premise proxy pro API management nebo také tzv. cloudové integrační rozhraní, Integration Bus on Cloud (IBM Integration Bus on Cloud, JBOSS Fuse).

Na nástup cloudu a další související oblasti jsou v současnosti dobře připraveny také komerční integrační produkty a technologie, konkrétně produkty společnosti IBM, která je v integraci číslem jedna na českém trhu.

Průzkum Trasku: Na nástup cloudu se připravuje v současnosti připravuje více než třetina českých společností. Přestože většina zbývajících se o tento fenomén a jeho dopady na postředí moderního podniku intenzivně zajímá, zbývající dvě třetiny zatím nedospěly do stádia, kdy by považovaly za nezbytné nástup cloudu řešit.

API management

Změny způsobené nástupem Bimodal IT, cloudu a růstem požadavků businessu na využití aplikací typu SaaS vytváří potřebu přijít s novými přístupy k integraci jako takové. Ve společnosti tak vedle sebe existuje:

 • Systematická integrace – tradiční integrace, jak ji známe dnes v rámci integračních kompetenčních center)
 • Adaptivní integrace – ad hoc, kontinuální integrace reagující na neustálou potřebu ihned zapojovat do ekosystému společnosti nové služby či aplikace

Úkolem integračního týmu je proto nalézt způsob, jak podporovat ostatní skupiny (IT týmy či business oddělení) v možnosti snáze integrovat nové aplikace. Jedině tak si totiž integrační kompetenční centrum může nadále zachovat přehled o stavu integračního prostředí společnosti a bude schopno ostatním týmům poskytnout radu či doporučení, a tak ovlivňovat (ne kontrolovat) směr vývoje integračního prostředí. Role integračního týmu se rozdělí do dvou směrů:

 • Správa integrační platformy (tradiční role)
 • Správa předpřipravených integrací pro ostatní (business jednotky, partneři, další...)

Klíčovou roli zde hraje tzv. API management, neboli správa aplikačních rozhraní, která integrační tým poskytuje k dispozici ostatním týmům. API management pokrývá různé typy API, včetně veřejných, neveřejných, REST API nebo také služeb SOA. K tomu lze využít různé nástroje jak ze sféry open source, tak ze segmentu komerčních nástrojů, například řešení IBM.

Průzkum Trasku: Pokud jde o API management, koresponduje postoj českých společností k němu s postojem k problematice nástupu cloudů, kdy zatím takřka dvě třetiny firem nepovažují za nutné tuto problematiku aktivně řešit. Na druhou stranu mezi zbytkem společností je mnohem více těch, které již s nasazením API managementu počítají v nejbližší době nebo jej dokonce implementují či využívají.

Automatizace integračních procesů

Jedním z klíčových témat je pro řadu českých společností zvyšování produktivity a efektivity v oblasti integračních procesů. Kritickou fází je z tohoto hlediska především efektivní integrační analýza a návrh integračních služeb. Potvrzuje to také průzkum Trasku, kde ji za klíčovou výzvu považuje 61 % českých společností.

Mezi typické problémy, na něž společnosti během této fáze narážejí, patří například využívání několika různých nástrojů, nutnost hledat informace na několika místech, nemožnost nástrojově vynucovat kvalitu výstupů, vysoká náročnost zjišťování dopadu změn, manuální správa verzí a nedostatečný přehled o verzích atd.

Možnost odbourání těchto nedostatků během procesu integrační analýzy a návrhu integračních služeb nabízí nástroj Service Designer (založeného na open source platformě Eclipse), jehož možnosti experti Trasku na odborném setkání iTea demonstrovali.

Co nástroj Service Designer umožňuje?

 • Návrh a evidence common data modelu (CDM)
 • Přehledný návrh a evidence služeb
 • Automatické vyhodnocení zpětné kompatibility a verzování
 • Možnost exportů všech druhů artefaktů a dokumentace
 • Podpora týmové spolupráce

Při použití nástroje tak mohou společnosti očekávat nejen zvýšení efektivity a produktivity integračních analytiků a architektů, ale také zvýšení znovupoužitelnosti služeb nebo unifikaci názvosloví a výstupů.

Trask a integrace

 • Integraci se věnujeme systematicky od roku 1994, v současnosti disponujeme týmem více než 50 integračních specialistů.
 • Známe integračního prostředí většiny velkých společností v ČR. Mezi klienty Trasku patří nejvýznamnější české společnosti z oblasti bankovnictví a financí, energetiky, průmyslu, státní správy a dalších.
 • Jsme dlouholetým IBM WebSphere Premier partnerem.
 • Známe všechny důležité integrační technologie na trhu včetně Oracle a open source, máme přehled o globálních integračních trendech.
 • Věnujeme se oblasti procesů kolem integrace a životního cyklu služeb.
 • Trask jako jediná společnost na českém trhu vybudoval vlastní, unikátní integrační platformu Trask Integration Framework (TIF), který pokrývá prakticky všechny aktuální aspekty integrace. TIF současnosti je nasazen ve dvou významných českých a v jedné zahraniční bance. ke změnám na trhu postavit? Zahodit vše, co dosud vybudovaly, nebo na tom naopak stavět? A jakým směrem se vydat, aby jejich integrační týmy byly schopny dostát současným požadavkům businessu?