Reportáž

Od technologické změny
ke kulturní aneb co čeká
české banky i byznys

V lednu se v prostorách centra současného umění DOX+ uskutečnil druhý ročník konference Trask Future Insight zaměřený na technologické a byznysové trendy v nejisté době i v kontextu bankovního prostředí.

Lenka Mansour
Marketing Manager

Osm přednášek, čtrnáct řečníkůa celý den ve znamení dívání se do budoucnosti. Zástupci a decision ma-keři nejen největších českých firem se začátkem roku sešli na konferenci. Trask Future Insight 2020, aby v rámci celo-denního programu sdíleli zkušenos-ti s technickými inovacemi. Přes 300 účastníků tak nahlédlo do budoucnosti, již mnozí, včetně řady velkých konzul-tačních společností, vnímaly již tehdy jako nejistou.

Ačkoliv názorů na vývoj ekonomikyi nutnost přípravy na krizi zaznělo v prů-běhu dne několik, všechny přednáškya diskuse měly jeden zásadní společ-ný prvek – jiný přístup k technologiím a jejich inovacím. „Kolem digitálních inovací panuje mnoho emocí: z krátko-dobého hlediska jsou značně přeceňo-vané, z dlouhodobého podceňované.I to je jedna z indicií, že je třeba se na ně dívat bez růžových brýlí,“ otevřel téma Executive Director pro stra-tegické inovace Trasku Jan Antoša dodal, že technologie nejsou samo-spasitelným cílem, ale nástrojem pro-měny společností k větší otevřenostia flexibilitě.

edle odborníků z Trasku, kteří ve svých přednáškách a komentářích představilitechnologie a přístupy, které společnostem pomohou i v krizi, vystoupili na pódiu také řečníci part-nerů akce a zajímavíhosté. Mezi nimi, i když v podobě předtočeného roz-hovoru, byl také zmocněnec vlády pro IT Vladimír Dzurilla, který mluvil například o e-governmentu nebo ak-tuálním BankID, kde rozsáhlá digitali-zace státní správy umožní bankám být poskytovateli identity občanů a tudíži důvěryhodnými partnery státu. Banky tak poprvé budou mít možnost jít za ho-rizont bankovních služeb jako komodit.

Být co nejnenápadnější

Jak tedy digitalizace státu ovlivní fungování finančních institucí? Jaké možnosti vidí v digitalizaci státu banky a co jim naopak chybí? Na rozhovor Vladimíra Dzurilly logicky navázala první z panelových diskusí. „Nechceme banky v roli státního úřadu, ale rád využiji důvěry našich klientů, kteří si pomocí BankID výrazně ulehčí život,“ otevřel diskusi generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon. Té se s ním zúčastnily další osobnosti českého bankovního světa: Michaela Lhotková, Executive Director Payment Solutions, Consumer Finance, Open Banking and Innovations z ČSOB, a David Barczi, Head of Digital Channels v Komerční bance. Čtveřice, kterou uzavřel ge-nerální ředitel Microsoftu pro Českoa Slovensko Rudolf Urbánek, se pobavila a zamyslela nad přicházejícími změnami i rolí bank v životě lidí. „Banky budoucnosti zprostředkují seamless zážitky. A pokud se podaří digitalizace státní správy, pomohou lidem výrazně zjednodušit život,“ uvedl David Barczi. „Čím budeme v životě lidí nenápad-nější, o to lépe budeme plnit svou roli,“ souhlasí Michaela Lhotková z ČSOB. „Možná budeme méně vidět, ale bude-me velmi blízko u každodenních činnos-tí lidí,“ dodal Salomon.

Od technologické změny ke kulturní

Velká migrace, rychlost a přívětivost zákaznické cesty, regulatorní změny. I bankovní sektor potřebuje ke svým výrazným transformacím sílu techno-logií, která jim pomáhá snadněji a rych-leji reagovat na stále rychlejší změny a vývoj. Mnohokrát během dne tak zazněly pojmy jako cloud, edge com-puting, API, agile nebo automatizacea robotizace, které se ale pro banky stávají také příležitostí. „Mým cílem je skrze cloudifikaci a DevOps principy změnit firemní kulturu a myšlení lidí,“ prohlásil Jiří Charousek, CTO České spořitelny. „V agile vidím spíše změnu kulturní než technologickou. Pomáhá nám změnit hierarchický model, což je velmi přínosné,“ doplnil ho generální ře-ditel České spořitelny Tomáš Salomon.

Tak jako tak, v každé bance půjde jejívývoj ruku v ruce s její kulturou, a je jedno, zda mluvíme o přípravě na bu-doucnost, reakci na změny nebo pokoru. Cíl mají banky stejný – na konci trans-formace nestojí technokratické otočení,ale zákazníci.

Trask Future Insight 2020 v číslech

300

účastníků konference

14

přednášejících

2

panelové diskuze

inspirace

Kontaktujte nás

Na váš byznys se dokážeme podívat z jiné perspektivy. Proto můžeme přijít i na nová řešení, která dokážeme jasně popsat, rozpracovat a navrhnout jejich technickou realizaci. Originální nápad je totiž na začátku každého dobrého byznysu. Díky zkušenostem rychle poznáme, v čem chcete a potřebujete pomoci.

Domníváte se, že jsme porušili etická pravidla?
Dejte nám vědět.