Trendy

Největší výzvou
světa online hypoték
je změna vnímání lidí


Český hypoteční trh je lidmi vnímaný jako komplikovaný, tudíž jako něco, k čemu potřebují poradce. Někoho z bankovního nebo finančního světa, kdo klienta celým bolestivým
a zdlouhavým hypotečním procesem provede. V Trasku jsme proto vytvořili Digitální hypotéku: proces, který celou hypotéku maximálně zjednoduší tak, aby ji zákazník zvládnul vyřídit sám a do 30 minut.

Vojtěch Batěk
Business Consultant

Ačkoliv hypoteční trh v nedávnéminulosti zažíval svoje rekordy,poslední dobou začíná klesat. Od roku 2017 postupně rostou úrokové sazby, ceny nemovitostí dosahují svých maxim, ČNB stále více reguluje hypoteční trh. Zejména její poslední zásah týkající se zvýšených nároků na příjmy tak vyvolal na klienty velký tlak, aby na hypotéku vůbec dosáhli. Kombinací těchto tří fak-torů se trh propadl o 20 procent.

Banky proto hledají cesty, jak hypoteč-ního klienta „vyhrát“ a dostat k sobě. Příkladem může být zaměření na on-line refinancování hypoték, nebo službya produkty spojené s pořízením nemo-vitosti. Jednou z nich je například apli-kace MP Home, která klientům Modré pyramidy ukazuje kompletní přehled toho, co se děje s jejich úvěry, a pomáhá jim s výběrem nového bydlení.

Online a refinancování: dva trendy hypotečního trhu

Jednou z nejvýraznějších cest, kterou se banky k uspokojení klientů budou vydávat, je online refinancování. To má ale smysl vnímat jako oddělené pojmy: online a refinancování. U refinancová-ní teprve uvidíme, jak silné skutečně bude. ČNB sice loni vydala stanovisko k poplatku za předčasné splacení hy-poték uzavřených od 1. 12. 2016, které klientům fakticky dovoluje přejít k jiné bance za minimální až nulový poplatek a mít tak větší volnost a možnost volit nejlepší cenu, nicméně současná úro-veň úrokových sazeb je zatím ke změně nemotivuje. Pokud by ale úrokové sazby začaly výrazněji klesat, pak bychom se mohli dočkat obdobné situace jako na slovenském trhu, kde nezůstal kámen na kameni.

Jasná je naopak budoucnost onlinu. Dle našeho průzkumu se na digita-lizaci hypoték oproti konci loňského roku zaměřuje, nebo v průběhu roku 2020 zaměřovat bude, drtivá většina bank. A to i přes dosavadní jiné priori-ty. Jednoznačně je k tomu vede změna situace na hypotečním trhu, tlak klientů na jednoduchou a moderní obsluhu. A zejména trend přesunu do online světa a na mobilní zařízení u nastupující generace, která již dozrává do věku, kdy začíná řešit své bydlení.

Hypotéku jsme se rozhodli vzít, rozložit ji na nejzákladnější kroky, ty zjednodušit a tento kompletně přede-signovaný ideální proces převést do online prostředí. Ukázali jsme, že vyří-zení hypotéky nemusí trvat týdny, stačí pouhých 30 minut.

Největší výzva světa online hypoték

Hypotéka je složitý a komplexní celek, a je tak k němu třeba přistupovat. Nikdy ho nebude možné převést do online prostředí najednou a ve všech jeho va- riantách. Bavíme se o letech, během kte-rých se na trhu změní mnohé. Některé projekty tuzemských bank se již o di-gitalizaci hypotéky pokoušely, ale vždy v celé její rozmanitosti, kterou hypoteč-ní svět nabízí. Jejich úspěch proto ztro-skotal na rozsahu projektu a zastavení se u optimalizace back office procesůa vnitřních činností. Směrem ke kliento-vi tak docházelo k drobným vylepšením, ale prozatím nedošlo k radikální promě-ně hypotečního procesu. Proto jsme k online hypotéce přistupovali po men-ších celcích a s digitalizací jsme začínali u nejjednodušších kroků a produktů, aby se lidé vše naučili snadno používat a projekt z pohledu banky netrval roky.

Cílem bylo, aby klient banky zvládl celé vyřízení hypotéky z domova, bez nut-nosti zapojení další osoby (pracovníka banky nebo finančního zprostředkova-tele) a to vše do půl hodiny. Klient tak již nemusí absolvovat řadu osobních schůzek, v bance na hypotéku nemu-sí sáhnout skoro desítka pracovníků a díky Trask Digital Mortgage se může změnit vnímání hypotečního úvěru.

Chceme veřejnost i instituce přesvědčit,že hypotéka není zdlouhavý a bolestivý proces. Je v zásadě snadná a člověk vše zvládne sám a během chvíle obdobně 25Innovator jaro/2020

jako u spotřebitelských úvěrů. Právě až přílišná jednoduchost a rychlost může být pro online hypotéku i největší pře-kážka: klient je při jejím vyřizování při-praven na komplikovaný proces (přece jen se jedná o životní rozhodnutí), a pokud je možné jej vyřídit tak snad-no, může to v něm budit až nedůvěru. Největší výzvou světa online hypoték je tak změnit vnímání lidí, jinak se nad online procesem může začít smrákat. Tento problém ale není nic nového. Na většině zahraničních trhů, kde vznikal online proces hypotéky, byla základem úspěchu změna ve vnímání klientů.

Když hypotéku vyřizuje technologie

Pro vyřízení stačí odkudkoliv „nakli-kat“ parametry hypotéky, vyplnit ně-kolik údajů a vyfotit osobní doklady. Inovativní technologie veškeré zada-né informace zprocesují, ověří a celou žádost předají do banky k rozhodnutí. Banka vše online posoudí a ihned po schválení technologie klientovi vyge-neruje smlouvu k podpisu. Protože je klient identifikován v průběhu celého procesu, úvěrovou smlouvu snadno podepíše opsáním SMS kódu a stisk-nutím tlačítka „Podepsat“. V okamžiku, kdy bude uveden do provozu systém BankID (Bankovní identita), může být celý proces ještě jednodušší.

Jediným krokem, který prozatím není možné v online světě vyřídit, je podá-ní Návrhu na vklad zástavního práva banky na katastr nemovitostí. Abychom mohli i tento krok zdigitalizovat, tak je třeba nejprve počkat až vstoupí v plat-nost již upravená legislativa. Poté již budou klienti schopni vyřídit opravdu vše kolem hypotéky plně online.

Český hypoteční trh a digitalizace

Na přelomu roku se z pohledu digitali-zace hypotéky udál poměrně výrazný posun. Ze „zajímavého tématu“ se on-line hypotéka stala poměrně „žhavým zbožím“. Většina bank proto dnes sesta-vuje nové digitální týmy, spouští feasi-bility study pro online hypotéky nebo vyhlašuje výběrová řízení na dodání jednotlivých komponent potřebných pro digitalizaci hypoték. Nebo rovnou na online hypotéku samotnou. Trask participuje na všech podobách ucho-pení tohoto trendu i díky hluboké zna-losti trhu, potřeb klientů i samotnému digitálnímu produktu.

Klíčové milníky hypotečního procesu, kde pomáhají technologie

Doložení podkladů k čerpání hypotéky. V tomto posledním kroku hypotečního procesu stále doporučujeme kontrolu pracovníkem banky. Již nyní mu ale pomáhá technologie Natural Language Processing (NLP), která umí dodané dokumenty vytěžit, přečíst, pochopit a rozhodnout, jestli jde o bankou požadované dokumenty.

Rychlá a snadná identifikace klienta. O tu se v rámci naší hypotéky stará řešení Trask KYC a jeho komponenty. Základem pro online identifikaci je např. vyfocení a ověření dokladu totožnosti prostřednictvím Trask ZenID.

Ověření příjmů klienta bez nutnosti dokládat dokumenty. Prostřednictvím Trask BAAPI nám dá klient přes PSD2 k dispozici transakční historii k jeho účtu a prostřednictvím traskové transakční analytiky je jeho příjem ověřen.

Online ocenění nemovitosti. Díky spolupráci s Cenovamapa.org není nutná fyzická návštěva odhadce u klienta doma, stačí pouze vyplnit adresu nemovitosti a celý odhad je tak otázkou okamžiku.

Nejsme pouhá IT delivery company. Jsme bankám partnerem, který pomá-há a Digitální hypotéku vyvíjí společně s nimi. Banka z pohledu propozice pro klienta a my z pohledu úpravy procesu podle zpětné vazby klientů, vyhodno-cování procesních dat, zkvalitňování uživatelského zážitku i lepšího vytěžo-vání tržního potenciálu.

Online hypotéka je v zásadě nevyhnu-telná budoucnost. Veškerý obchod směřuje k onlinu a finanční služby se s ním propojují. Klienti bank si uvědo-mují, že jsou řadu věcí schopni obhos-podařit sami, proto když se složitější věci a služby zjednoduší, lidé přijdou. Složitost je navíc mnohdy zdánlivá: ne vše, o čem si myslíme, že je složité, musí být nakonec nepohodlné.

Hlavní benefity

Klient banky

  • úspora času (vše lze vyřídit jednoduše a z domova),
  • úspora peněz (bez nutnosti brát si dovolenou na schůzky, neplatí se odhad nemovitosti),
  • méně podkladů (dodávání podkladů je nahrazeno technologiemi).

Banka

  • konkurenční výhoda (jednoduchá online hypotéka je pro klienty lákadlem),
  • větší profitabilita hypoték (díky self-care procesu se nevyplácí provize finančním zprostředkovatelům),
  • úspora na interních nákladech (výrazně menší zapojení interních pracovníků banky do procesu).

Kontaktujte nás

Na váš byznys se dokážeme podívat z jiné perspektivy. Proto můžeme přijít i na nová řešení, která dokážeme jasně popsat, rozpracovat a navrhnout jejich technickou realizaci. Originální nápad je totiž na začátku každého dobrého byznysu. Díky zkušenostem rychle poznáme, v čem chcete a potřebujete pomoci.

Domníváte se, že jsme porušili etická pravidla?
Dejte nám vědět.