Rozhovor

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační
paradigma pro 21. století

Agilita, posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním světě,
API microgateway, hybridní integrace i razantně nastupující event
stream. Aktuálních témat je v oblasti integrace, které se Trask věnuje
od samého počátku, mnoho. Do integračních trendů, ale i jejich výhod
a úskalí, dal proto nahlédnout Petr Dlouhý, který stojí v čele integrační
kompetence již čtvrtým rokem.

Petr Dlouhý

Department Director

Integraci a její trendy Trask představuje pravidelně, naposledy loni na podzimní integrační snídani. Kde vnímáte její největší změny v krátkodobém i dlouhodobém horizontu?

Jednou z největších změn je stále důraz na agilitu, kdy jsou jednotlivé týmy mnohdy vedeny k tomu, aby si aplikační integraci realizovaly samy (self service integrace). Tento přístup přináší mnoho nových výzev, jako je vyřešení vlastnictví služeb, spolupráci jednotlivých týmů, zda a jak se postavit k reuse a řadu dalších. Je nutno říct, že jednoduchý univerzální návod, jak na to, neexistuje – každá organizace se chová lehce odlišně a nutná kulturní změna je různě náročná. Z pohledu nástrojového je pro splnění těchto úkolů nezbytné počítat se zavedením API management platformy a využitím integračních mikroslužeb včetně kontejnerizace běhového integračního prostředí (a potenciálního přesunu do cloudu). Část našich zákazníků již tento přístup aplikuje v praxi, někteří jsou ve fázi příprav či PoC, ale obecně tento trend vidíme všude.

Jaké jsou trendy pro letošní a nadcházející roky, co klientům přinesou nebo již přinášejí?

Zajímavých témat a trendů je aktuálně mnoho. Nutno říct, že se objevují daleko rychleji než v minulosti a je čím dál náročnější je sledovat, vyhodnocovat,aplikovat v praxi a využívat znalostí takto získaných. Kromě uvedené obecné agility se hodně řeší posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním světě, microgateway, hybridní integrace a velmi razantně nastupující event stream. Zajímavou otázkou je také další vývoj service registry a repository – většina zavedených nástrojů se již nerozvíjí či je přímo nepodporovaných.Zde pak přichází ke slovu analytika,sledování pouze skutečného stavu produkčního prostředí, případně nástroje,jako je HashiCorp Consul sloužící k lepší kontrole prostředí založeného na mikroslužbách.

Aktuálním tématem je tedy i zmíněný event stream. Jaké jsou vaše zkušenosti?

Když před mnoha lety vznikal SOA přístup, mnoho organizací si jej vzalo jako něco, co jim vyřeší všechny problémy s integrací mezi systémy do budoucna, navíc s návratností investice díky reuse služeb. Realita však byla jiná. Přes mnoho pozitivních vlastností z hlediska architektury, decoupling systémů a provozní jednoduchosti hodně záviselo na konkrétním přístupu a rozumném využití. Podobné očekávání teď vidíme u proudu událostí. Ano, je to velmi zajímavý přístup/technologie, má ale svá omezení a je velmi důležité na začátku rozmyslet, k čemu event stream použít a k čemu ne. Navíc je nutné počítat s tím, že event stream s sebou nese nutnost změny myšlení a návrhu integrací včetně změny fungování samotných integrovaných systémů.

Problematikou event streamů se zabýváme již nějakou dobu, od zpracování logů po skutečně byznysové využití. I díky tomu jsme si na event stream vytvořili racionální pohled, který nabízíme také našim zákazníkům.

Mluvil jste také o odklonu zákazníků od ESB k integračním mikroslužbám. Proč se tak děje?

Neřekl bych přímo odklon. Spíše alternativní pohled na integraci vycházející z požadavků agilních metodik na decentralizaci integrace a odpovědnosti a z nových dostupných technologií, jako jsou mikroslužby či kontejnerizace. I současná ESB se transformují, dají se provozovat decentralizovaně v kontejnerech a tím se přibližují tomuto alternativnímu pohledu. Je zajímavé sledovat například pohled na páteřní ESB u společnosti Gartner. Pamatuji si, že čtyři roky zpět už skoro vůbec ESB nebrali v potaz, všude jen API, mikroslužby, hybridní integrační platforma. Poté nastalo vystřízlivění a najednou, o 2 roky později, je páteřní ESB zpět jako jeden z pilířů integrace, který je následně doplněn API a integračními mikroslužbami. Tento pohled koresponduje i s naším vnímáním

Podíváme-li se na banku, pak je jedna její část agilní, rychle se měnící a využívá mnoha moderních přístupů (integrační mikroslužby, API, event stream). Druhá je pak stabilní, regulovaná a ESB spolu s messagingem zde mají a budou mít ještě dlouho svoji nezastupitelnou roli.

Event stream
 
 

Rozsáhlý architektonicko-technologický koncept, řešící mnoho problémů request-driven integrace, jako dostupnost služby, škálovatelnost, online-batch, synchronizace, notifikace apod. Přináší také řadu nových přístupů (data lake, data mesh, data insideout, integrace s analytikou a machine-learning systémy a další) podporující existující návrhové vzory (command a event sourcing, CQRS, materialized view a další). V Trasku jej vnímáme jako důležitý pro mnohé druhy integrací s nárůstem složitosti, funkčních a nefunkčních integračních požadavků. Má však i své stinné stránky, mezi které patří těžba událostí, absence ACID, datová čistota a konzistence, životní cyklus formátů dat a další.

API Management
 
 

 

API Management nástroje umožňují bezpečným a řízeným způsobem publikovat rozhraní API a webová rozhraní obecně (REST, SOAP ad.) včetně automatické dokumentace v Developer portálu. Na trhu je celá řada hotových produktů na řízení API – k dispozici jsou varianty komerční, open source, cloud i on premise. Tvorba API a jeho správa je u většiny takových nástrojů jednoduchá, intuitivní a samoobslužná. API Management je nezbytným prvkem, chce-li firma vystavovat svá rozhraní pro externí užití a zároveň je velmi užitečný i pro volání API interně v rámci firmy. Je pilířem integrace v agilním prostředí, mimo jiné tím, že obsahuje vestavěnou podporu předávání oprávnění a odpovědnosti za publikaci vlastních API agilním týmům. V neposlední řadě významně doplňuje standardní integraci založenou na ESB a jednoduše řeší úlohy, u nichž taková integrace naráží na omezení, jako je autentizace, autorizace, analytika, registr rozhraní či dohled. Důležitým prvkem product incrementu je pravidelná retrospektiva na úrovni týmu i dohromady za program. Nebylo překvapením, že product owneři měli zájem spíše o byznysový rozvoj svého produktu než o týmové procesy v pozadí, údržbu nebo interní vylepšování produktu. O to více lze ocenit, že SAFe víceméně předepisuje poslední sprint jako prostor pro zlepšování týmových procesů nebo technologií.

Petr Dlouhý

Petr Dlouhý

Petr pracuje v oblasti IT již více než 20 let a věnuje se dodávkám řešení hlavně pro finanční instituce. Mnoho let působil jako produktový a pak obchodní ředitel ve společnosti StringData. V Trasku, kde nyní na pozici Department Director vede tým 60 integračních expertů, působí od roku 2012.

Kontaktovat